Chapter 19/

The Game

Miami Prgm 0
Miami Prgm 0

Miami Prgm P1
Miami Prgm P1

Miami Prgm Back
Miami Prgm Back

Miami Prgm 0
Miami Prgm 0

1/16

December 25, 1939

Health Bowl Program

The Health Bowl game program that was sold at the Orange Bowl.